top of page

นโยบายการจัดส่งสินค้

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

01

สินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าสั่งผลิตจะมีระยะเวลาในการผลิต 14-21 วันและมีการจัดส่งตามรอบการจัดส่งสินค้า

02

บริษัทฯจะเป็นผู้กำหนดบริษัทจัดส่งด้วยตนเอง ซึ่งจะใช้บริการจัดส่งของ บริษัท เจริญยศ ทรานสปอร์ตหรือผู้ให้บริการอื่นที่เราเลือก

03

การจัดส่งสินค้าจะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยจะไม่รองรับการจัดส่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดส่งข้ามเกาะ หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

04

การจัดส่งฟรี จะจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลหรือพื้นที่ที่อยู่ใมระยะการจัดส่ง หากนอกเหนือจากพื้นที่จัดส่ง จะมีค่าบริการจัดส่งแบบคิดตามระยะทางหรือแบบราคาเหมา

05

การจัดส่งทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาและจะจัดส่งออกจากโรงงานเท่านั้น จะไม่มีการจัดส่งจากพื้นที่หน้าสาขา หากลูกค้าต้องการสินค้าด่วนหรือสินค้าตัวโชว์ จะต้องจัดหาทีมงานจัดส่งมาด้วยตนเอง และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขั้นทุกกรณี

06

การจัดส่งอาจะมีความล่าช้าเกินกว่าที่แจ้งไว้ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆ

bottom of page