top of page

การรับประกันสินค้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

01

สินค้ารับประกัน ครอบคลุมเฉพาะการชำรุดหรือบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น นับจากวันที่ได้รับสินค้าเป็นระยะเวลา ดังนี้

- โครงสร้างไม้ 5 ปี

- ระบบกลไก (Recliner) 2 ปี

- วัสดุหุ้ม (หนังแท้เท่านั้น) 2 ปี 

- ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี

02

การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การวางสิ่งของหนักกดทับ การเก็บโซฟาไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และการใช้งานผิดประเภท เช่น รอยขีดข่วน ฉีกขาด คราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม สินค้า ถูกปลวก มอดหรือแมลงกัดแทะ และการชำรุดเสียหายจากธรรมชาติ รวมทั้ง สินค้าที่ขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้า Clearance Sale

03

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุ ชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ใน ระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ิในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมหรืทอใกล้เคียงกันมาทดแทน

04

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน และทำการซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

05

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ของบริษัท โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์ แค็ตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทกับสินค้าที่ได้รับจริง

06

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัยความเสียหายของสินค้า ว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ และถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

07

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการ รับประกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

08

ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดใด

bottom of page